LETNI PREGLED
Pod tem naslovom so pojasnjeni vloga in pomen posameznih dimnikarskih storitev, ki so manj poznane uporabnikom, oz. je okoli  jih največ nejasnosti. Gre za s strokovnega vidika zahtevnejše storitve, posebno še, če upoštevamo, da je potrebno odkrivati in reševati nepravilnosti v obratovanju kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Redni letni strokovni pregled je storitev, s katero se ugotovi stanje obstoječih kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav z vidika dimnikarske službe. O pregledu se izda pisno poročilo, v katerem so navedene morebitne pomanjkljivosti in tudi rok za odpravo le-teh. Po preteku tega roka, opravi dimnikar dopolnilni pregled in se prepriča, če so pomanjkljivosti odpravljene. Tudi o tem pregledu izda ustrezno poročilo. Namen tega pregleda je zagotavljanje neoporečnih naprav, ki spadajo pod dimnikarsko službo in že imajo uporabno dovoljenje, oz. so dobile pozitivno poročilo ob zagonu. Ni treba posebej poudarjati, da je interes posameznega uporabnika, kakor tudi celotne družbe, da so tudi obstoječe naprave v uporabnem stanju. Nepravilnosti naj se odpravijo že v začetku, ko še niso nastale večje poškodbe in je strošek popravila relativno nizek. Poleg tega se uporabnik s poročilom, ki ga prejme lahko izkaže po potrebi pred inšpekcijskimi službami, zavarovalnicami, itd.

SOGLASJE
Strokovni pregled z izdajo pozitivnega poročila – »dimnikarskega soglasja« je investitor dolžan naročiti pri pooblaščenem izvajalcu dimnikarske službe za vse nove in rekonstruirane kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave ne glede na vrsto goriva. Naloga dimnikarske službe je s takim pregledom zagotoviti, da so kurilne dimovodne in prezračevalne naprave zgrajene in vgrajene v skladu s projektom oz. v skladu s pravno tehnično regulativo. To pomeni, da so naprave pravilno dimenzionirane, imajo potrdilo o kakovosti, so požarno in sanitarno varno vgrajene, so neoporečne z vidika varstva okolja ter je na njih možno izvajati pregledovanje, nadzorovanje in tudi čiščenje – dimnikarske storitve. Poleg tega si pooblaščena dimnikarska služba s takim pregledom pridobi tudi evidence o vgrajenih napravah.

Primerno je, da tako pozitivno poročilo za investitorja pridobi kar izvajalec vgradnje ali izdelave naprav, ker bolje pozna tehnične zahteve pri vgrajevanju naprav kot pa sam investitor, če ta ni poznavalec tega področja. Poleg tega se investitorju ni potrebno neposredno ukvarjati z morebitnimi napakami, ki jih je naredil projektant ali izvajalec. Torej plača samo korektno izdelane in vgrajene naprave.

nazaj …